قیمت طراحی لوگو ، هزینه طراحی لوگو ، تعرفه طراحی لوگو

یک نمونه از طراحی لوگو نوشتاری شناخته شده ، لوگو نوشتاری یعنی لوگویی که فقط متنی است اما با طراحی ویژه
1

لوگو نوشتاری

هزینه طراحی لوگو نوشتاری 350/000 تومان
یک نمونه از طراحی لوگو تصویری شناخته شده ، لوگو تصویری یعنی لوگویی که فقط تصویری است و متنی در آن نیست
2

لوگو تصویری

هزینه طراحی لوگو تصویری 500/000 تومان
یک نمونه از طراحی لوگو ترکیبی شناخته شده ، لوگو ترکیبی یعنی لوگویی که از ترکیب تصویر و متن ایجاد شده است
3

لوگو ترکیبی

هزینه طراحی لوگو ترکیبی ( نوشتاری و تصویری ) 800/000 تومان